POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
url: https://luxbeauty.pl/
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: J.N.
Justyna Nowak ul. Etiudy Rewolucyjnej 11/13, 02-643 Warszawa
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:
justyna.nowak@luxbeauty.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu
do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

• Obsługa zapytań przez formularz

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane,
które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików
cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE
PRZEZ OPERATORA

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane
logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja
hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej
działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie
przechowywania haseł użytkowników.
3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja
wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do
przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne
aktualizacje komponentów programistycznych.

3. HOSTING

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora:
home.pl

4. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O
SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje
dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania
zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na
Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
• osoby upoważnione przez nas, pracownicy i
współprcownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych
osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
• firma hostingowa,
• firmy obsługująca mailingi,
• firmy obsługująca komunikaty SMS,
• firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie
marketingu własnego,
• kurierzy,
• ubezpieczyciele,
• kancelarie prawne i windykatorzy,
• banki,
• operatorzy płatności,
• organy publiczne.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż
jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych
osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do
danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

• dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu
wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie
interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia
przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich
poza teren Unii Europejskiej.

5. INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym
dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika
wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika
pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo
kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. LOGI ADMINISTRATORA

1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać
logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google
Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do

operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane
informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i
edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie
przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może
dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego
śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych
osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym
warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje,
że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w
nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych,
wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie
żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa
bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników
poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te
informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi
tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności
nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w
odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po
odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie
korespondencji handlowej od Operatora.
8. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu),
dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne
techniki marketingowe”;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem
Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z
siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter
(Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE
WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić
ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies

niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej
przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

• Edge
• Internet Explorer
• Chrome
• Safari
• Firefox
• Opera
Urządzenia mobilne:
• Android
• Safari (iOS)
• Windows Phone

Shopping Cart
Scroll to Top

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że

Jestem osobą posiadającą formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny,

Jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.