Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych wyrażonej powyżej jest Justyna Nowak prowadzącą działalność pod nazwą: J.N.
Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974 , REGON: 142370824 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności: ulica Etiudy
Rewolucyjnej 32 w Warszawie (02-643), NIP: 5213134974, REGON: 142370824, adres poczty
elektronicznej recepcja@luxbeauty.pl
2. Celem zbierania danych jest:
 – dla ustalenia stosunku pracy
–  dla wykonania zlecenia
– wykonanie Umowy oraz do komunikacji z Klientem, przez Justynę Nowak prowadzącą
działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy
Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824, co do Usługa, które Klient
zakupił lub zamierza zakupić u Justyny Nowak prowadzącą działalność pod nazwą:
J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974 , REGON: 142370824
–  wykonania umowy, której stronami są Klient i Justyna Nowak prowadzącą działalność
pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej
32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824
–  podjęcia działań na żądanie Klienta Justyny Nowak prowadzącej działalność pod
nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974 , REGON: 142370824
–  przed zawarciem Umowy przez Justynę Nowak prowadzącą działalność pod nazwą:
J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974 , REGON: 142370824 z Klientem, takich jak udzielenie odpowiedzi
na zadawane pytania w związku z kontaktem nawiązywanym przez potencjalnego
Klienta
–  realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w przypadku zgłoszenia przez Klienta
reklamacji lub powstania między Kliniką, a Klientem sporu dotyczącego realizacji
Umowy z Justyną Nowak prowadzącą działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w
Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974 , REGON: 142370824

–  w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji jak również w celu ustalenia, dochodzenia
lub ochrony roszczeń Justyny Nowak prowadzącej działalność pod nazwą: J.N.
Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974 , REGON: 142370824 w stosunku do Klientów korzystających z
Usług Justyny Nowak prowadzącą działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w
Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974 , REGON: 142370824
–  w celu zapewnienia funkcjonowania profilu (w szczególności aby informować
użytkowników o produktach i usługach Justyny Nowak prowadzącej działalność pod
nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974 , REGON: 142370824, o wydarzeniach w których Justyna Nowak
prowadzącą działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy
ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824 bierze udział jak
również o osobach z którymi współpracuje oraz nawiązywania interakcji z
użytkownikami, na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, Google.

–  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Justynie Nowak prowadzącej
działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy
Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974, REGON:142370824, w tym w szczególności:
obowiązki podatkowe, rachunkowe.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe:
–  nawiązanie stosunku pracy
–  zawarcie umowy Zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej

5. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być jednak
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy:
–  w przypadku gdy zagraniczne transfery danych mogą być realizowane co do
niektórych danych zbieranych przy użyciu plików cookies
–  w platformach mediów społecznościowych.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez:
–  Czas trwania stosunku pracy
–  Czas wykonywania zlecenia
–  co do danych osobowych niezbędnych do realizacji zawartej przez Justynę Nowak
prowadzącej działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy
ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824 z Panem/Panią
Umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Justynie Nowak
prowadzącej działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), w
związku zawarciem Umowy –do upływu terminu przedawnienia roszczeń
wynikających z Umowy lub zobowiązań podatkowych z nią związanych –
którykolwiek z tych terminów upłynie później
–  co do danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią
zgody, dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania zgody
–  co do danych osobowych, których podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione
interesy Justyny Nowak prowadzącej działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w
Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974 , REGON: 142370824, dane osobowe będą przetwarzane w okresie
niezbędnym dla realizacji celu dla którego dane są przetwarzane z zastrzeżeniem, że
w przypadku wniesienia sprzeciwu przez Pana/Panią przetwarzanie danych zostanie
zakończone z momentem jego otrzymania, chyba że:
1) interesy Justyny Nowak prowadzącej działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w
Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974 , REGON: 142370824 przeważają nad Pana/i interesami, prawami
lub wolnościami, wówczas dane osobowe Justyna Nowak będzie przetwarzać nadal,
nie dłużej jednak niż do momentu realizacji celu dla którego dane są przetwarzane
2) Pana/i dane osobowe są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony
roszczeń

–  Justyny Nowak prowadzącej działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie
(02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824,
wówczas dane osobowe Justyna Nowak, będzie przetwarzać do chwili
prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, administracyjnego,
wyjaśniającego lub egzekucyjnego.

KLAUZULA INFORAMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 n oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, iż: :

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas rejestracji w naszej Klinice,
odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest Justyna Nowak
prowadzącą działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy
Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności: ulica Etiudy Rewolucyjnej 32
w Warszawie (02-643), NIP: 5213134974, REGON: 142370824, adres poczty elektronicznej
recepcja@luxbeauty.pl
2. Skontaktować się z Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Naszej Klinice
można się poprzez adres e-mail: recepcja@luxbeauty.pl
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w
szczególności: założenia przez Lux Beauty: karty z historii odbytych zabiegów/ usług, zaplanowania i
zarezerwowania usługi dla konkretnej osoby i w celu prawidłowego i terminowego jej wykonania,
wysyłania wiadomości e-mail/SMS, wykonania telefonu, informacji dotyczących promocji usług i
innych wydarzeń marketingowych czy wystawienia rachunku lub faktury. Polega to na wpisaniu
zamówionego zabiegu do naszego papierowego/ elektronicznego grafiku wraz z informacją o
godzinie rozpoczęcia i zakończenia oraz numerem telefonicznym/ adresem e-mail Klientki/Klienta.
Numer telefonu jest nam potrzebny w przypadkach dotyczących wyłącznie kwestii wykonania
zamówionej przez Państwa usługi, w szczególności w sytuacji konieczności odwołania lub przełożenia
zarezerwowanego terminu z powodu nieprzewidzianych okoliczności takich jak np. choroba lub

awaria. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. W trakcie rejestracji w naszej Klinice prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres
(ulica, numer domu/numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto); numer telefonu; adres mailowy.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszej Kliniki. W
przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych usług.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu od Administratora
danych osobowych prawo do:
– dostępu do treści Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
7. Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą
wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych mogą być
udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów
prawa, w tym, w szczególności właściwym organom państwowym.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, w zależności od
celu przetwarzania, mogą być udostępniane:
– zewnętrznym podmiotom świadczącym m.in.: usługi księgowe na rzecz Kliniki, zewnętrznym
podmiotom realizującym obsługę informatyczną Kliniki, w tym także hosting skrzynek mailowych,
zewnętrznym podmiotom doradczym i kurierom lub podmiotom, które w inny sposób współpracują z
Kliniką,
– odbiorcom będącym odrębnymi Administratorami Danych Osobowych, tj: podmiot świadczący
usługi pocztowe, kancelaria prawna, dostawcy platform mediów społecznościowych oraz pozostali
kontrahenci Kliniki.
– Administrator Danych Osobowych informuje, że Państwa dane osobowe mogą być również
transferowane poza EOG tzn. do państw trzecich jedynie w przypadku przetwarzania danych
osobowych w platformach mediów społecznościowych. Podmiot danych osobowych akceptuje taki
transfer korzystając z mediów społecznościowych oraz akceptuje wewnętrzne regulaminy dotyczące
świadczenia tych usług. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia takiego transferu są dostępne
każdorazowo w regulaminach dostawców tych platform mediów społecznościowych. Administrator
danych nie będzie przekazywał danych osobowych do organizacji międzynarodowych.
10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług naszej Kliniki –
niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
Państwa zgody, to taką zgodę możecie Państwo wycofać w każdym momencie. Administrator
Danych Osobowych informuje, iż w przypadku wycofania zgody, mogą zachodzić również inne
przesłanki uzasadniające dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych. W przypadku
konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych lub
w związku z realizacją umowy lub dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora Danych Osobowych, wówczas okres oraz kryteria, warunkujące czas przechowania
Państwa danych osobowych mogą wynikać m.in. z:
– obowiązku przechowania dowodów księgowych – okres 5 letni od początku roku następującego
po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona/ rozliczona,
– okresu realizacji danego stosunku umownego,
– potrzeby zabezpieczenia/ późniejszego dochodzenia roszczeń – 6 letni termin od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne.
12. Administrator Danych Osobowych dobrał i zastosował z należytą starannością środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Państwa dane osobowe są
zabezpieczone przed ich nieuprawnionym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również
przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Shopping Cart
Scroll to Top

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że

Jestem osobą posiadającą formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny,

Jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.