REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Regulamin sklepu internetowego LUXBEAUTY.PL

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego LuxBeauty.pl (dalej: Regulamin) określa warunki jakim podlega korzystanie ze Sklepu internetowego LuxBeauty.pl, założenie Konta Użytkownika, dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym, dostarczanie zamówionych produktów Kupującemu, płatność za produkty, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkownika, odpowiedzialność Sprzedawcy oraz zasady składania reklamacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Operatorem serwisu oraz właścicielem sklepu internetowego jest: Justyna Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974, REGON:142370824 (dalej: Sprzedawca).

Każdy Użytkownik przed skorzystaniem ze Sklepu internetowego zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym: https://luxbeauty.pl/ Sklepu internetowego oraz w siedzibie Sprzedawcy.

Od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego i zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Z chwilą zarejestrowania Konta Użytkownika następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, w ramach korzystania ze Sklepu internetowego, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Sklepu internetowego.

2. Definicje

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę towarów, określony w Zamówieniu, zgodnie z wybraną przez Kupującego
i dostępną w ofercie Sprzedającego formą; za prawidłowość Dostawy odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.

Hasło – liczący co najmniej 8 znaków ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, który jest określony przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta Użytkownika.

Informacje marketingowe – informacja w formie e-mail wysyłana przez Operatora Serwisu w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail, zawierająca informacje o charakterze marketingowym
i promocyjnym.

Kupujący – Użytkownik, korzystający z Serwisu, w szczególności składający Zamówienie na wybrane Produkty za pośrednictwem Serwisu.

Konto Użytkownika/Konto – indywidualne konto Użytkownika pozwalające na korzystanie w pełni z funkcjonalności Serwisu, w tym składanie zamówień, wykonywanie płatności, umożliwienie dostępu do historii Zamówień.

Login – adres e-mail Użytkownika lub inny ciąg znaków pozwalających na identyfikację Użytkownika podany podczas zakładania Konta Użytkownika.

Polityka prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego, regulujący
w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych tych Użytkowników.

Produkt – dostępna w ofercie Sprzedawcy rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Informacje handlowe o Produkcie w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do składania ofert przez Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Regulamin – Regulamin Użytkownika sklepu internetowego luxbeauty.pl

Serwis – platforma internetowa w domenie https://luxbeauty.pl/

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: https://luxbeauty.pl/

Sprzedawca –Justyna Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32,
NIP: 5213134974, REGON:142370824.

Umowa – zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

Umowa Sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa Produktu zamawianego przez Kupującego.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług dostępnych w Sklepie internetowym.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego będące złożeniem oferty zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, wskazującym rodzaj zamawianego Produktu, ilość, cenę, sposób dostawy oraz formę płatności. Po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienia w Sklepie internetowym luxbeauty.pl można składać przez całą dobę, a rejestracja w niniejszym sklepie jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna.

3. Wymagania techniczne

Dostęp do treści publikowanych w Sklepie internetowym oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu internetowego jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników, którzy zarejestrują Konto Użytkownika – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).

Przeglądanie asortymentu Produktów oraz złożenie Zamówienia nie wymaga rejestracji Konta Użytkownika.

Składanie Zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy możliwe jest poprzez założenie Konta Użytkownika w Sklepie internetowym lub bez rejestracji po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności serwisu w całości lub w części jego funkcjonalności, w tym w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych w zakresie niezbędnym do tego niezbędnym. Sprzedawca poinformuje z wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminy lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania ze Sklepu internetowego pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystaniu transmisji danych niezbędnych do korzystania ze Sklepu internetowego.

4. Rejestracja Konta w Serwisie oraz warunki świadczenia Usług

Rejestracja Konta Użytkownika umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii Zamówień, śledzenie etapów realizacji Zamówienia, dokonywanie płatności oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnianych zarejestrowanym Użytkownikom.

Użytkownik może dokonać rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie internetowym podając następujący zakres danych zbieranych w formularzu: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło. Utworzenie i korzystanie z konta są bezpłatne. Do dokonania Zamówienia nie jest wymagane założenia konta przez Użytkownika.

W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego przez niego Konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji Loginu oraz Hasła (proces logowania).

Kupującymi składającymi Zamówienie mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego Zamówienia.

Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana pomiędzy Użytkowaniem, a Sprzedawcą z chwilą otrzymania przez Użytkownika dostępu do utworzonego dla niego Konta.

Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego Zamówień. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Użytkownik odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.

Każdy Użytkownik zakładając Konto jednocześnie oświadcza, że:

podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać Hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować Hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

Konto prowadzone jest na rzecz Użytkownika przez czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego Konta bez podania przyczyn. Niezależnie od powyższego, Użytkownik, który dokonał rejestracji, ale nie złożył Zamówienia, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, może od tak zawartej Umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi w ramach Usług:

zapoznanie się z asortymentem Produktów,

złożenia Zamówienia na Produkty, na co składa się Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Serwisu, płatność on-line oraz Dostawa Produktu objętych Umową Sprzedaży,

składanie reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,

przesyłanie informacji marketingowych o charakterze Newsletter

kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie internetowym

dodawanie oceniania Produktów.

5. Zakupy

Stronami Umowy Sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego są Sprzedawca oraz Kupujący. Od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę ponosi on wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji Zamówienia.

W ramach Sklepu internetowego publikowane są informacje o Produktach oraz warunki złożenia Zamówienia i Dostawy. Informacje nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Kupującego wyboru Produktów oraz złożenie Zamówienia stanowi natomiast ofertę do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanych Produktów.

Kupujący dokonuje wybory Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

Po dokonaniu wyboru Produktu, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Kupujący zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu Dostawy oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu Dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu Dostawy.

Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego oraz wyborze formy płatności, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia Zamówienia. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym. W przypadku, gdy część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży tylko, co do potwierdzonych Produktów.

Jeśli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedawcy bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena – według wyboru i za zgodą Kupującego.

6. Płatność

Płatność dokonywana jest przez Kupującego na podany numer rachunku bankowego z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnianych przez wyspecjalizowaną instytucję płatnicza, z którą Sprzedawca zawarł umowę.

Podczas wykonywania płatności Kupujący zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie tej płatności np. strony logowania banku Kupującego lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 24h od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Kupującego jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Kupującego od Umowy Sprzedaży. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt, określonej w zamówieniu.

Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów Dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.

Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaży na odrębnie określonych zasadach.

7. Dostawa Produktów

Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany tj. adres Dostawy wskazany w Zamówieniu.

Sprzedawca informują Kupującego o kosztach dostawy w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Kupującego.

Podany czas wysyłki obejmuje Dni robocze.

Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z regulaminami świadczenia usług na jakich dany przewoźnik realizuje dostawę dostępna jest w Sklepie internetowym. Kupujący jest informowany o szczegółach Dostawy, a w szczególności o metodach wysyłki podczas składania zamówienia.

Kupujący zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Kupujący powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu Dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Kupującego o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

8. Informacje marketingowe (Newsletter)

W ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną Sprzedawca może przesyłać na podany przez Użytkownika adres poczty elektroniczne Informacje marketingowe typu Newsletter.

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Informacji marketingowych poprzez oznaczenie odpowiedniego oświadczenia zgody w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie internetowym lub poprzez wpisanie adresu e-mail w dedykowanej funkcjonalności dostępnej w Sklepie internetowym.

Sprzedawca przesyła Informacje marketingowe bezpłatnie do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach wysyłki Informacji marketingowych stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Sprzedawcy może stanowić naruszenie prawa.

Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Informacji marketingowych poprzez:

zalogowanie się na Konto Użytkownika i rezygnację z subskrypcji w ustawieniach profilu,

link „Anuluj subskrypcję” zamieszczony w przesłanej wiadomości z Informacją marketingową,

wysyłkę żądania bezpośrednio na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca może zawiesić bądź zakończy wysyłkę Informacji marketingowych po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika poprzez ogłoszenie w Sklepie internetowym.

9. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego tożsamość i dane kontaktowe podano w §1 ust. 2 Regulaminu.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celach wskazanych w §4 ust. 8 Regulaminu.

Sprzedawca przetwarza dane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Sprzedawca przetwarza dane osobowe:

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby przed podpisaniem umowy, a następnie realizacji jej postanowień;

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy;

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO to jest w celu przesyłania Informacji marketingowych do Użytkownika, który wyraził na to zgodę;

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest realizując swój prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie własnych interesów, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Sklepu internetowego, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora oraz wycofania zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” dostępny w Sklepie internetowym.

10. Reklamacje

Kupujący może złożyć reklamacje wobec Sprzedawcy, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedawcy są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Reklamacje można złożyć drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Zarówno adres poczty elektronicznej e-mail, jak i adres doręczeń Sprzedawcy wskazane są w potwierdzeniu Zamówienia.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis Zamówienia, którego dotyczy reklamacja lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądania Kupującego związane ze składaną reklamacją. W przypadku, jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy dokonać zwrotu Produktu, podlegającego reklamacji oraz potwierdzenia złożenia Zamówienia.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Kupującego z prośba o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i czasie.

Reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedawcę w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego podając powody tej decyzji.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

Zwrot zapłaconej przez Kupującego ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Kupującego metody płatności.

Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym może:

skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu,

zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu,

skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

skorzystać z europejskiej platformy ODR.

Kupujący nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do uprawnień Kupującego do żądania usunięcia wady lub wymiany. Sprzedawca może także odstąpić od Umowy Sprzedaży dokonując zwrotu zapłaconej ceny za Produkt dotknięty wadą fizyczną.

11. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Odstąpienie od Umowy może nastąpić drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Kupujący odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej przez Kupującego należności za Produkt oraz kosztów Dostawy Produktu (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie) w sposób analogiczny do wybranego przez Kupującego sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Kupujący będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.

W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od Umowy Sprzedaży określonych w niniejszym artykule Sprzedawca odeśle Kupującemu zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Kupującego do opisanej powyżej procedury odstąpienia od Umowy Sprzedaży, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Kupującemu.

12. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego

Świadczenie usług w ramach Sklepu internetowego ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu, pisemnie lub elektronicznie przesyłając je na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, gdy:

Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych ze Sklepem internetowym lub

Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób.

W innych niż wskazane w powyższym §13 ust. 3 sytuacjach Sprzedawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

Konsekwencją rozwiązania Umowy jest usunięcie Konta, które zostało utworzone wraz z jej zawarciem. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Sklepie internetowym, z zastrzeżeniem jej uprawnień określonych w powyższym §13 ust. 4, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych komentarzy i opinii o Produktach.

13. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:

wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, które mają wpływ na świadczenie Usługi;

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile mają one bezpośrednie i obligatoryjne zastosowanie do Usług świadczonych na rzecz Użytkowników;

konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych, jeżeli w treści tych stanowisk orzeczeń i decyzji wskazano obowiązek zmiany Regulaminu.

Zmiany Regulaminu nie będą:

powodowały konieczności dokonania przez Użytkownika zapłaty wynagrodzenia lub dodatkowych kwot,

naruszały istoty zawartych umów o świadczenie Usług,

miały zastosowania do Zamówień złożonych w Sklepie internetowym i Umów Sprzedaży zawartych z Klientami.

O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Użytkownika nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do Uczestnika wiadomości e-mail oraz publikację ogłoszenia wraz z zaktualizowanym Regulaminem w Sklepie internetowym.

Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu i ogłoszeniu, chyba że Użytkownik w terminie 14 dni od doręczenia zmienionego Regulaminu złoży poprzez wiadomość e-mail oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenie usługi elektronicznej w zakresie prowadzenia Konta.

Zmiany Regulaminu nie będą powodować naruszenia praw nabytych Kupującemu, co w szczególności oznacza, iż Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu zaakceptowanych przez Kupującego każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych (w tym logo Sprzedawców) układu i kompozycji stron internetowych Sprzedawcy (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

Prawem właściwym dla Umów Sprzedaży zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Kupującym niebędącym konsumentem a Sprzedawcą, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla Sprzedawcy.

Data wejścia w życie Regulaminu: 6 marca 2024 r.

REGULAMIN Salonu Lux Beauty

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W LUX BEAUTY WARSZAWA – KLINIKA DEPILACJI LASEROWEJ I KOSMETOLOGII

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia i korzystania z usług w klinice Lux Beauty Warszawa – Klinika Depilacji Laserowej i Kosmetologii stosownie do art. 384 kodeksu cywilnego – w szczególności określa ogólne warunki umów o świadczenie usług, jakie zawierane są pomiędzy Lux Beauty Warszawa – Klinika Depilacji Laserowej I Kosmetologii, a Klientami, obowiązki Stron umów oraz zasady odpowiedzialności Stron. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej kliniki pod adresem: https://luxbeauty.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-Salonu-Lux-Beauty-3.pdf, a także w siedzibie kliniki przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, w Warszawie (02-643).

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści definicje oznaczają:

1) Klinika – Lux Beauty Warszawa – Klinika Depilacji Laserowej i Kosmetologii, której siedziba znajduje się w Warszawie (02-643), przy Etiudy Rewolucyjnej 32, Warszawa i która prowadzona jest przez Justynę Nowak prowadzącą działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824

2) Pracownik– personel posiadający kwalifikacje i wiedzę – świadczący Usługi w imieniu i na rachunek Kliniki.

3) Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Kliniką.

4) Konsument– Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny DZ. U. 16, poz. 93 ze zmianami).

4) Usługi– usługi świadczone w Klinice w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, w siedzibie Kliniki, o których mowa w punkcie 2.1 Regulaminu.

5) Cennik- informacja na temat aktualnych cen oraz promocji w Klinice, na świadczone przez Klinikę Usługi, dostępna na stronie internetowej Kliniki oraz w siedzibie Kliniki. Wszystkie ceny podane w Cenniku są wyrażone w złotych polskich.

6) Umowa- umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Kliniką, a Klientem.

7) Umowa na Odległość– Umowa zawarta pomiędzy Kliniką, a Konsumentem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami). Momentem zawarcia Umowy na Odległość jest dokonanie przez Konsumenta, za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@luxbeauty.pl, telefonicznie pod numerami telefonów: + 48 690-450-436; +48 690 451 106, przez profil facebook o nazwie: https://www.facebook.com/LuxBeauty-561488297657602, lub programu Versum, akceptacji istotnych postanowień Umowy, w tym w szczególności dokonanie akceptacji Regulaminu oraz wysokości i zasad wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia za Usługę (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku) lub pełnej opłaty za Usługę (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku).

7) Konsultacja- bezpłatna rozmowa Pracownika z Klientem przed wykonywanym Zabiegiem.

8) Zabieg– zabieg medycyny estetycznej, zabieg kosmetyczny, zabieg przy użyciu Lasera Motus AX Deka, Soprano Ice Ttanium, Dermapen 4, Plexr Plus, Depilacja woskiem, Henna Brwi i Rzęs, Peelingi chemiczne, Mikrodermabrazja Diamentowa, Peeling Kawitacyjny, Sonoforeza,

D’Arsonval, wykonywane w Klinice przez Pracowników o niezbędnych kwalifikacjach, w ramach świadczonych usług, w ramach aktualnego Cennika.

8) Pakiet Zabiegów- większa liczba Zabiegów (od 3 do 10) sprzedawanych przez Klinikę w ramach jednorazowo płatnego pakietu, którego cena jest niższa niż suma cen jednostkowych poszczególnych Zabiegów zawartych w danym pakiecie,

9) Voucher Upominkowy – bon usługowy wydawany Klinikę w formie papierowej, (a w wypadku jego sprzedaży w ramach Umowy Zawartej na Odległość – w formie elektronicznej pliku PDF lub przesyłką pocztą tradycyjną/ kurierem), uprawniający jego posiadacza bonu do skorzystania z Usług Kliniki na warunkach określonych na samym bonie, do wartości limitu kwotowego wyrażonego w treści bonu.

10) Strona Internetowa– oficjalna strona WWW Kliniki mieszcząca się pod adresem: https://luxbeauty.pl/

3. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z Usług Kliniki, dokonanie przedpłaty oraz rezerwacja terminu są równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług i z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

4. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, warunkami koniecznymi dla skorzystania z Usług oferowanych przez Klinikę są:

1) wypełnienie przez Klienta obowiązujących w Klinice formularzy i oświadczeń, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi, w tym w szczególności: udzielenie w sposób świadomy zgody na wykonanie Zabiegu oraz innych przedstawionych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania Zabiegu/ Pakietu Zabiegów, jak również wypełnienie przez Klienta ankiety wstępnej kwalifikacji/ oświadczenia o stanie zdrowia związanego z Covid-19,

2) zachowanie niezbędnych środków ostrożności i respektowanie zaleceń sanitarnych przekazywanych przez Pracowników Kliniki.

3) zakwalifikowanie Klienta przez pracowników Kliniki do danego Zabiegu.

4) zgoda na wykonanie zdjęć obszaru, który ma być poddany Zabiegowi – przed i po Zabiegu

5. Klinika świadczy Usługi wyłącznie w godzinach pracy Kliniki. Informacja o godzinach otwarcia Kliniki zamieszczona jest na Stronie Internetowej Kliniki. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy. Przez zmianę czasu pracy Kliniki należy rozumieć: czasowe zamknięcie Kliniki lub czasowe skrócenie/ wydłużenie godzin pracy.

6. Informacja o Usługach oferowanych przez Klinikę znajduje się na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Kliniki. Klinika zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian zarówno w katalogu oferowanych Usług jak i w Cenniku.

8. Klinika oświadcza, że brak jest jakichkolwiek przesłanek prawnych oraz faktycznych uniemożliwiających Klinice wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W KLINICE

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług, warunkiem wykonania przez Klinikę Usługi jest wyrażenie przez Klienta w sposób świadomy zgody na Zabieg, na formularzu obowiązującym w Klinice – przedstawionym do zapoznania się z jego treścią Klientowi przed wykonaniem Zabiegu, po odebraniu od Klienta czytelnego podpisu wraz z datą jego złożenia.

2. Zgodę na Zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia- formularz ze zgodą na zabieg powinien zostać podpisany przez przedstawiciela ustawowego małoletniego Klienta, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Klinika zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi w przypadku:

1) braku zgody Klienta na wykonanie Zabiegu lub w przypadku gdy zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2) gdy stan Klienta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, mogących mieć wpływ w ocenie Pracownika Kliniki na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywanym Zabiegiem lub też uniemożliwić bądź utrudnić jego wykonanie.

3) niezastosowania się przez Klienta do zaleceń Pracownika Kliniki w zakresie przygotowania się w ściśle określony sposób do Zabiegu, w tym w szczególności wykonania oraz przedstawienia niezbędnych badań lub w przypadku braku zastosowania się we wskazanym terminie do zaleceń związanych z wykonywanym Zabiegiem.

4) braku zgody Klienta na działania, konieczne do prawidłowego wykonania przez Pracownika Zabiegu, w tym w szczególności braku zgody na wykonanie dokumentacji zdjęciowej lub też odmowy udzielenia informacji lub nieudzielenie informacji koniecznych do prawidłowego wykonania Usługi przez Pracownika bądź niewypełnienia przez Klienta obowiązujących w Klinice formularzy/oświadczeń

5) gdy w ocenie Pracownika Klient nie kwalifikuje się do danego Zabiegu, ze względów o charakterze medycznym/zdrowotnym

6) spóźnienia Klienta na Zabieg przekraczającego 15 minut.

7 niedokonanie przez Klienta płatności za Usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Klinika zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu wykonania Usługi w następujących przypadkach gdy:

a) wykonanie Zabiegu było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Kliniki (takich jak awaria urządzeń, mediów, choroba lub nieprzewidziana nieobecność Pracownika przeprowadzającego Zabieg, siła wyższa w tym zalecenia Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji w związku z pandemią covid-19).

b) konieczne jest wykonanie dodatkowych badań przez Klienta przed wykonaniem Usługi lub zaszła inna uzasadniona przesłanka warunkująca zmianę terminu.

5. Klientom zamierzającym skorzystać z Usług Kliniki Klinika zaleca przed planowanym Zabiegiem, poddanie się standardowym badaniom lekarskim w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do skorzystania z Usług oferowanych przez Klinikę.

6. Klient jest zobowiązany do stosowania się do wszystkich zaleceń Pracowników Kliniki udzielonych mu w związku z planowaną i wykonaną Usługą oraz do dochowania terminów i zasad kontroli po wykonanym Zabiegu/ Pakiecie Zabiegów.

§ 3

UMAWIANIE I ODWOŁYWANIE KONSULTACJI/ZABIEGÓW

1. Umówienie się przez Klienta na Konsultację/ Zabieg w Klinice, może nastąpić: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem recepcja@luxbeauty.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 690-450-436, +48 690 451 106, przez profil na facebook o nazwie: https://www.facebook.com/LuxBeauty-561488297657602 lub program Versum.

2. Do Klienta, po umówieniu Konsultacji/ Zabiegu, zostanie każdorazowo wysłane potwierdzenie planowanego terminu wykonania Konsultacji/ Zabiegu, za pomocą smsa i/lub maila- wyłącznie na podany numer telefonu i/lub wskazany adres mailowy.

3. Klient zobowiązany jest przybyć do Kliniki na umówioną Zabieg 10 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną Zabiegu celem dopełnienia niezbędnych formalności oraz przygotowania się do planowanej Zabiegu.

4. W razie braku możliwości przybycia Klienta na umówioną Konsultację/Zabieg w ustalonym terminie Klient jest zobowiązany do poinformowania Kliniki nie później niż 24 godziny przed  ustalonym terminem Konsultacji/Zabiegu. W takim przypadku Klientowi przysługuje możliwość odwołania lub zmiany terminu Konsultacji/Zabiegu na inny ustalony z pracownikiem Kliniki. W przeciwnym razie zarezerwowany przez pacjenta termin ulega wykreśleniu. W przypadku nieprzybycia w ustalonym terminie Klienta na zakupiony wcześniej Zabieg oraz braku poinformowania Kliniki o swojej nieobecności w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu, Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu płatności za Zabieg. W przypadku wykupionego pakietu zabiegów, w razie nieprzybycia Klienta w ustalonym terminie oraz braku poinformowania Kliniki o swojej nieobecności, klientowi przepada nieodwołany zabieg.

5. W razie spóźnienia się Klienta na Konsultację/ Zabieg, Klinika ma prawo do skrócenia umówionego Zabiegu/Konsultacji o czas spóźnienia się Klienta. W razie spóźnienia Klienta przekraczającego 15 minut, Klinika ma prawo do odmowy wykonania Zabiegu zgodnie § 2 pkt 3.6. Regulaminu. W tych przypadkach Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu płatności za Zabieg.

6. W razie braku możliwości odbycia przez Klienta Zabiegu, w umówionym terminie z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionego wcześniej Zabiegu, dokonana wpłata za niewykorzystane Usługi w Klinice jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację Usługi.

7. Klientowi po wykonaniu Zabiegu/ Pakietu Zabiegów w Klinice, przysługuje prawo do bezpłatnej wizyty kontrolnej po uprzednim umówieniu terminu z Pracownikiem Kliniki.

8. W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. serwis urządzenia, niemożność zaplanowanej pracy salonu wynikających z przyczyn od salonu niezależnych, Salon ma możliwość odwołania lub przełożenia wizyty w dowolnym momencie, zaproponowanie zabiegu w innym terminie lub na innym urządzeniu dostępnym w salonie. Salon nie zwraca kosztów 

§ 4

PŁATNOŚCI

1. Klient dokonuje płatności za Zabieg/Pakiet Zabiegów/Voucher Podarunkowy lub Groupon. świadczone przez Klinikę przed jego wykonaniem według Cennika obowiązującego w dniu jego zakupu.

2. Klient może dokonać płatności, o której mowa w ust. 1 w formie gotówkowej lub kartą płatniczą w siedzibie Kliniki lub w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klinikę nr rachunku: 18 1020 1127 0000 1402 0301 9288.Klinika zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, w przypadku braku zapłaty za Zabieg/Pakiet Zabiegów przed wykonaniem Zabiegu/Pakietu Zabiegów lub braku zaksięgowania się płatności, najpóźniej w dniu, w którym Klient umówił się na Zabieg.

5. Klinika po dokonaniu płatności przez Klienta wystawia paragon fiskalny za Zabieg lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

6. Klinika zastrzega prawo do zachowania płatności Klienta za Zabieg, w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu.

7. Płatność za Pakiet Zabiegów w Klinice dokonywana jest przez Klienta w wysokości według Cennika obowiązującego w dniu zakupu Pakietu Zabiegów:

1) jednorazowo za cały Pakiet Zabiegów najpóźniej w dniu pierwszego Zabiegu wykonywanego w ramach Pakietu Zabiegów.

2) w 3 równych transzach w wysokości według Cennika obowiązującego w dniu zapłaty pierwszej transzy za Pakiet Zabiegów, przy czym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności pierwszej transzy za Pakiet Zabiegów najpóźniej w dniu pierwszego Zabiegu wykonywanego w ramach Pakietu Zabiegów.

Brak dokonania przez Klienta Płatności w tym terminie skutkuje zastosowaniem przez Klinikę cen jak dla indywidualnego Zabiegu, obowiązujących w Cenniku w dniu zakupu Zabiegu.

8. Klientowi przysługuje prawo do odwołania/zmiany terminu Zabiegu zakupionego w ramach Pakietu Zabiegów, zastrzeżeniem dochowania przez Klienta zasad oraz terminu przewidzianych w § 3 ust 4 i 5 Regulaminu.

9. W przypadku, zgodnego z Regulaminem odwołania przez Klienta umówionego i opłaconego Zabiegu/Pakietu Zabiegów lub w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w § 3 ust. 6 Regulaminu płatność podlega zwrotowi na wyraźne żądanie Klienta. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Klinikę w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia rezygnacji przez Klienta z Zabiegu.

10. Zatrzymanie płatności przez Klinikę w przypadkach ściśle określonych w Regulaminie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klinikę roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

§ 5

VOUCHERY PODARUNKOWE

1. Voucher Podarunkowy może opiewać na dowolną kwotę lub zostać wystawiony na konkretny Zabieg/ Pakiet Zabiegów.

2. Voucher Podarunkowy Bony Podarunkowe jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego zakupu. W tym okresie należy skorzystać z Zabiegu lub aktywować Voucher, tzn. rozpocząć korzystanie z Pakietu Zabiegów. Po upływie terminu ważności Vouchera Podarunkowego przepada możliwość skorzystania z Zabiegu/ Pakietu Zabiegów nim objętych. Voucher Podarunkowy może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych Usług.

3. Voucher Podarunkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. W przypadku wyboru przez Klienta Usług, których wartość opiewa na wyższą kwotę niż kwota objęta Voucherem Podarunkowym, istnieje możliwość dopłaty do Voucheru Podarunkowego. W przypadku wyboru przez Klienta Usług, których wartość opiewa na kwotę niższą niż kwota objęta Voucherem Podarunkowym, nie ma możliwości wydania reszty w gotówce lub w formie przelewu z Vouchera Podarunkowego.

§ 6

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zakupionego Zabiegu/Pakietu Zabiegów lub Vouchera Podarunkowego, Konsument przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu kosztów zakupionego Zabiegu/Pakietu Zabiegów lub Vouchera Podarunkowego, bez konieczności podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 tejże ustawy. Prawo odstąpienia od Umowy Zawartej na Odległość odnosi się wyłącznie do sprzedaży konsumenckiej, tj. wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Kliniki, wskazany w § 1 ust 2.1 Regulaminu.

3. Czternastodniowy dniowy termin, o którym w ust. 1 niniejszego paragrafu, liczony jest od dnia, w którym Konsument dokonał płatności za Zabieg/Pakiet Zabiegów na rachunek bankowy wskazany przez Klinikę. Do zachowania tego terminu konieczne jest wysłanie Klinice oświadczenia dotyczącego wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Zawartej na Odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsumentowi zostaje zwrócona uiszczona przez Klienta płatność. Wówczas Zabieg/ Pakiet Zabiegów lub Voucher Podarunkowy zostają anulowane przez Klinikę.

5. Zwrot płatności Konsumentowi i anulowanie Zabiegu/ Pakietu Zabiegów lub Voucheru Podarunkowego nastąpią niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klinikę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

§ 7

REKLAMACJA

1. Klinika zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klientów Usługi wolne od wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli sprzedane Usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

2. Wszelkie reklamacje, które wynikają z naruszenia praw Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikające z naruszenia treści Regulaminu, powinny być kierowane na piśmie na adres Kliniki lub drogą mailową, na adresy wskazane § 1 ust. 2.1 Regulaminu niezwłocznie po stwierdzeniu przez Klienta nieprawidłowości.

3. Klinika zobowiązuje się rozpatrzyć prawidłowo doręczoną reklamację Klienta, w terminie do czternastu dni roboczym od daty jej prawidłowego doręczenia lub od daty wizyty, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Klient zostanie poinformowany o decyzji Kliniki w formie pisemnej lub odpowiednio mailowej na wskazany przez Klienta adres.

4. Na wyraźną prośbę pracownika Kliniki, Klient zobowiązany jest stawić się osobiście w Klinice w terminie uzgodnionym z pracownikiem Kliniki, celem zweryfikowania zasadności w ramach reklamacji przez Klienta zastrzeżeń.

5. Zakupione w cenach promocyjnych: zabiegi, pakiety zabiegów lub Vouchery podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę po upływie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu.

§ 8

PRAWA, OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient korzystający z Usług Kliniki lub przybywający na Konsultację do Kliniki jest zobowiązany do:

1) przestrzegania zapisów, które wynikają z Regulaminu.

2) przestrzegania wszelkich zasad o charakterze porządkowym, które obowiązują w Klinice, w tym w szczególności zawartych w formie pisemnej na tablicach informacyjnych i innych dokumentach oraz informatorach i wewnętrznych procedurach obowiązujących w Klinice, a także zasad i zaleceń przekazanych w formie ustnie przez pracowników Kliniki.

3) przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających i innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu Klienta bądź powodować/ zwiększać ryzyko powikłań podczas i po Zabiegu, na terenie Kliniki oraz przybywania do Kliniki po spożyciu lub pod wpływem napojów alkoholowych lub działania substancji i środków odurzających i innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu Klienta bądź powodować/ zwiększać ryzyko powikłań podczas i po Zabiegu.

4) posiadania ważnego dokumentu pozwalającego na zidentyfikowanie tożsamości Klienta oraz okazania go na prośbę pracownika Kliniki, w celu realizacji Umowy/ Umowy Zawartej na Odległość, Vouchera Upominkowego.

5) poszanowania godności, prywatności i uprzejmego traktowania pracowników i innych Klientów Kliniki

6) poszanowania mienia będącego własnością Kliniki, jej Pracowników i innych Klientów oraz do zachowania w czystości pomieszczeń z których korzystają. W przypadku, celowego zniszczenia mienia ww., osób bądź kradzieży ich mienia, Klient ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

7) przed rozpoczęciem Zabiegu/Pakietu Zabiegów/ realizacją Vouchera Podarunkowego zapoznać się wszelkimi informacjami, propozycjami dotyczącymi Zabiegu/ Pakietu Zabiegów oraz informacjami o dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania i rokowaniach Zabiegu/ Pakietów Zabiegów, konsekwencjach niezastosowania się przez Klienta do terminów wykonywania Zabiegów i innych zaleceń Pracownika Kliniki oraz producentów

urządzeń, na których wykonywane są Usługi oraz Klient zobowiązany jest do złożenia czytelnego podpisu, pod niezbędnymi dokumentami, oświadczeniami i formularzami potwierdzającymi fakt zapoznania się z ich treścią. Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji przez Klienta, który nie stosuje się do zaleceń i terminów wskazanych Klientowi przez Pracownika Kliniki lub producentów urządzeń, na których wykonywane są Usługi.

2. Klient ma prawo przed rozpoczęciem Zabiegu/Pakietu Zabiegów/ realizacją Vouchera Podarunkowego, uzyskać od Pracownika Kliniki wszelkie informacje, propozycje dotyczące Zabiegu/ Pakietu Zabiegów, informacje o dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania i rokowaniach Zabiegu/ Pakietów Zabiegów

3. Klient, którego prawa wynikające z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa zostały naruszone w związku ze świadczeniem przez Klinikę Usług w ramach łączących Klienta z Kliniką Umowy ma prawo do złożenia skargi w formie pisemnej na adres mailowy: recepcja@luxbeauty.pl

4. Klient ma prawo do poszanowania intymności i godności w trakcie świadczenia Usług przez Pracownika Kliniki, który ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

§ 9

PRAWA, OBOWIĄZKI KLINIKI

1. Pracownicy Kliniki zobowiązany jest do:

1) przestrzegania zapisów, które wynikają z Regulaminu oraz informowania o nich Klientów Kliniki.

2) przestrzegania i informowania Klientów o wszelkich zasadach o charakterze porządkowym, które obowiązują w Klinice, w tym w szczególności zawartych w formie pisemnej na tablicach informacyjnych i innych dokumentach oraz informatorach i wewnętrznych procedurach obowiązujących w Klinice.

3) noszenia odzieży ochronnej

4) przestrzegania zasad BHP

5) Pracownik Kliniki, przed rozpoczęciem Zabiegu/Pakietu Zabiegów/ realizacją Vouchera Podarunkowego, ma obowiązek przekazać Klientowi wszelkie informacje, propozycje dotyczące Zabiegu/ Pakietu Zabiegów, informacje o dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania i rokowaniach Zabiegu/ Pakietów Zabiegów oraz odebrać od Klienta wszystkie niezbędne dokumenty, oświadczenia i formularze, opatrzone czytelnym podpisem Klienta wraz z datą.

6) poszanowania godności, prywatności i uprzejmego traktowania Klientów oraz innych Pracowników.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów Kliniki jest przez Justynę Nowak prowadzącą działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ulica Etiudy Rewolucyjnej 32 w Warszawie (02-643), NIP: 5213134974, REGON: 142370824, adres poczty elektronicznej recepcja@luxbeauty.pl, zwana dalej Administratorem).

2. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

Justyna Nowak prowadzącą działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:

recepcja@luxbeauty.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 690-450-436 lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

3. Dane osobowe w Klinice przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- Rozporządzenie RODO)

4. Administrator dobrał i zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z należytą starannością oraz zabezpieczył je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Klinikę wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Umowy oraz do komunikacji z Klientem co do Usług, które Klient zakupił lub zamierza zakupić. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c, f a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych co oznacza, że przetwarzanie takie jest niezbędne do:

1) wykonania umowy, której stronami są Klient i Justyna Nowak prowadzącą działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974 , REGON: 142370824

2) podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, takich jak udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem nawiązywanym przez potencjalnego Klienta

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji lub powstania między Kliniką, a Klientem sporu dotyczącego realizacji Umowy, w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Kliniki.

4) w celu zapewnienia funkcjonowania profilu (w szczególności aby informować użytkowników o naszych produktach i usługach, o wydarzeniach w których bierzemy udział jak również o osobach z którymi współpracujemy) oraz nawiązywania interakcji z użytkownikami, na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, Google.

5) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego Justynie Nowak prowadzącej działalność pod nazwą: J.N. Justyna Nowak w Warszawie (02-643), przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 32, NIP: 5213134974, REGON:142370824, w tym w szczególności: obowiązki podatkowe, rachunkowe.

6. Prawa przysługujące Panią/a, z związku z przetwarzaniem przez Klinikę danych osobowych:

1) Prawo dostępu do danych osobowych

2) Prawo do sprostowania danych osobowych

3) Prawo do usunięcia danych osobowych

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5) Prawo do przenoszenia danych osobowych

6) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jakiej Pan/i udzielił Klinice (skorzystanie przez Pana/Panią z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody)

7) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Pan/i danych. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO). W takim przypadku Klinika nie będziemy mogła dalej przetwarzać Pana/i danych osobowych, chyba że ważne, prawnie uzasadnione interesy Kliniki będą przeważać w konkretnym przypadku nad Pana/i interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Pana/i danych do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Kliniki. Jeśli jednak

Pana/i sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania danych w celach marketingowych, po jego otrzymaniu bezwzględnie zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Pana/i dane osobowe Klinika będzie przechowywać przez następujące okresy:

1) co do danych osobowych niezbędnych do realizacji zawartej przez Klinikę z Panem/Panią Umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Klinice w związku zawarciem Umowy –do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy lub zobowiązań podatkowych z nią związanych – którykolwiek z tych terminów upłynie później

2) co do danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania zgody

3) co do danych osobowych, których podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy Kliniki, dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym dla realizacji celu dla którego dane są przetwarzane z zastrzeżeniem, że w przypadku wniesienia sprzeciwu przez Pana/Panią przetwarzanie danych zostanie zakończone z momentem jego otrzymania, chyba że:

1) interesy Kliniki przeważają nad Pana/i interesami, prawami lub wolnościami, wówczas dane osobowe Klinika będzie przetwarzać nadal, nie dłużej jednak niż do momentu realizacji celu dla którego dane są przetwarzane

2) Pana/i dane osobowe są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Kliniki, wówczas dane osobowe Klinika będzie przetwarzać do chwili prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, administracyjnego, wyjaśniającego lub egzekucyjnego.

8.Odbiorcami danych osobowych Klienta są:

1) podmioty, które zapewniają Klinice usługi: marketingowe, hostingowe, administracyjne, prawne, księgowe, administrowanie stroną internetową i usługi z zakresu IT, Sodexo, usługi pocztowe, dostawcy platform mediów społecznościowych i inni kontrahenci Kliniki.

2) Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

a) w przypadku gdy zagraniczne transfery danych mogą być realizowane co do niektórych danych zbieranych przy użyciu plików cookies

b) w platformach mediów społecznościowych.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Salonów Lux Beauty można kierować na adres e-mail: recepcja@luxbeauty.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 690-450-436.

2. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze Klienta pozostawione bez nadzoru.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 – tekst jednolity).

4. Regulamin wchodzi w życie 12marca 2021 roku. Aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, w tym obejmujący wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie https://luxbeauty.pl. Oraz w siedzibie Kliniki. Klinika zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, wchodzą one w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu opublikowanej na stronie internetowej https://luxbeauty.pl.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 roku

Shopping Cart
Scroll to Top

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że

Jestem osobą posiadającą formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny,

Jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.